Nieuws

Symposium
Ruimtelijk Plan Van Maas tot Bath (september 2018)
Schippershuis
Gebiedsvisie van Maas tot Bath
Terpkerk

SYMPOSIUM

d.d. 22 september 2018

De Stichting Vrijheid Urmond organiseert het Symposium

Het verdwenen stukje Oud-Urmond

Vrijdag 12 oktober 2018, 19.30 uur, Protestantse Kerk Urmond

In de periode na 1950 werden veel van de voor het vroegere welvarende Guliks maashavenplaatsje Urmond kenmerkende woningen en gebouwen in de Kloosterstraat, Urmonder Maasstraat en op De Bath vanwege de regelmatig terugkerende wateroverlast afgebroken. Vrijheid Urmond heeft hierover een publicatie samengesteld die op 12 oktober gepresenteerd wordt en die nadien verkrijgbaar is. Als gastsprekers zijn uitgenodigd Wim Hendrix en Harry Strijkers. Verder zijn er verrassende intermezzo′s.

Deelname aan het symposium is gratis. De Protestantse Kerk biedt plaats aan circa 100 personen. Indien u het symposium wilt bijwonen, verzoeken wij u dat ons zo snel mogelijk te laten weten. Immers, vol is vol. U kunt uw komst aanmelden door
- een bericht te sturen naar Vrijheid Urmond of
- naar Hein Wijnands of
- een telefoontje naar 0621400012


Ruimtelijk Plan Van Maas tot Bath (september 2018)

d.d. 22 september 2018

De initiatiegroep van Vrijheid Urmond en de Urmondse Monumenten Stichting, organiseerde op 8 januari 2018 in de Protestantse Kerk een informatieve bijeenkomst om uiteindelijk tot een integraal ruimtelijk plan voor het bovengebied van De Bath te komen. De afgelopen maanden is druk overlegd met betrokken partijen Op dit moment is de stand van zaken als volgt:.

- De gemeente Stein heeft de Stichting Vrijheid Urmond, op 6 juni jl. een maximaal subsidie van € 9300,- exclusief in het vooruitzicht gesteld. Het subsidie is bedoeld ter bekostiging van het maken van een voorontwerp ruimtelijk plan voor het bovengebied De Bath. Vrijheid Urmond heeft op 6 augustus jl. het Buro Ruumte en Landschapsarchitekt Slijpen de opdracht gegeven om binnen enkele maanden een voorontwerp ruimtelijk plan voor De Bath te ontwikkelen. Na gereedkoming wordt het voorontwerp besproken met de omwonenden en belanghebbenden en daarna - met mede neming van gemaakte opmerkingen - aangeboden aan de gemeente. Het voorontwerp is de input voor een door de gemeente vast te stellen (ontwerp) ruimtelijk plan De Bath.

- De waterwetvergunning in verband met de terug plaatsing van de Maasveertrap, ingediend door het Consortium Grensmaas bij het provinciale waterloket, is april jl. goedgekeurd. Verwachting is dat de veertrap in 2019 wordt terug geplaatst. - De door het Waterschap Limburg op twee plekken uit te voeren dijkversterkingen zijn voor het voorjaar van 2019 gepland.

Vrijheid Urmond organiseert op 12 oktober as. in de Protestantse Kerk een symposium met als titel ′Het verdwenen stukje Urmond′. Aanvang 19.30 uur. Het verdwenen stukje Urmond gaat over de kaalslag van De Bath e.o. na 1950. Het merendeel van de woningen, aangetast door regelmatige wateroverlast, werd afgebroken. Op dezelfde plek werd een nieuwe (huidige) wijk gebouwd. Bezoek van het symposium is gratis. Aanmelding is wel noodzakelijk via E-mail.


Het Schippershuis in Urmond

d.d. 1 mei 2018

Biografie van een bijzonder huis in een historische omgeving

Het langverwachte boek over de bouwgeschiedenis van het Schippershuis, zijn bewoners en de wisselwerking tussen Schippershuis en Urmond in de loop van drie eeuwen zal worden gepresenteerd tijdens de St. Leendertmarkt Urmond

op 3 juni 2018 van 13.30 tot 15.00 uur in de Terpkerk te Urmond

Coen Eggen, Harry Strijkers, Guus Janssen, Rob Janssen en Mark Proosten hebben aan de totstandkoming van het boek bijgedragen. Elk van hen zal, vanuit het eigen perspectief, ook kort bijdragen aan de presentatie van het resultaat.

Het eerste exemplaar zal worden aangeboden aan mevrouw Marion Leurs – Mordang, burgemeester van Stein. Iedereen is welkom.
Na afloop kunnen geïnteresseerden een exemplaar aanschaffen (€ 18.00).

Na 3 juni kunnen belangstellenden zich daarvoor melden bij Marijke Clerx of Hein Wijnands.
Dit voor zover de voorraad strekt.


Gebiedsvisie van Maas tot Bath

d.d. 30 april 2018

Komende tijd vinden op het bovengebied van De Bath langs de Maas in Urmond een aantal ruimtelijke aanpassingen plaats (2 dijkverstevingen door het Waterschap, terugplaatsing van de Naamse Veertrap door het Consortium Grensmaas en de herinrichting van speeltuin De Bath door de gemeente).
De Stichting Vrijheid Urmond (VU) en de Urmondse Monumenten Stichting (UMS) willen deze veranderingen aangrijpen om het gehele gebied integraal onder de loep nemen.
Het bovengebied De Bath is immers van historische betekenis daar er van de 15e tot de 20e eeuw een bloeiende maashaven lag.
Intentie van de initiatiefnemers is om – als eerbetoon aan het verleden – componenten van de vroegere maashaven zo veel als mogelijk in het gebied weer zichtbaar te maken (kade, bassin, monding, omwalling, stadspoort).
Buiten het historische aspect verdient de infrastructuur van het betreffende gebied sowieso een opknapbeurt. De wandelpaden zijn gevaarlijk begaanbaar.
De groenstructuur is verwilderd. De aanvoerroute voor evenementen (Urpop, Schutterij) vergt verbetering.
Samenvattend, de initiatiefnemers willen de komende los van elkaar staande ruimtelijke aanpassingen gebruiken om te komen tot een totale en integrale benadering van het gebied, waarin voornoemde facetten zijn meegenomen. Onder verantwoordelijkheid van VU en UMS is een eerste proeve van een gebiedsvisie tot stand gebracht. Deze is breed en met veel bijval in het Urmondse besproken (omwonenden, Urpop, Schutterij, IVN).
Alle werkzaamheden tot nu toe zijn door vrijwilligers verricht. Nu er een eerste proeve ligt, is een verdere uitwerking nodig. Een uitwerking waarvoor externe deskundigheid en externe overheidsfinanciering noodzakelijk is. Een uitwerking waarvan verwacht wordt dat deze de basis kan zijn voor een door de gemeente later vast te stellen integraal gebiedsplan en een daaruit voortkomend uitvoeringsprogramma.


Onderhoudsrestauratie Terpkerk afgerond

d.d. 25 maart 2018


Het voormalige kerkgebouw en rijksmonument de Terpkerk verkeerde op een aantal punten in een minder goede staat waardoor een onderhoudsrestauratie onvermijdelijk was teneinde het gebouw zodanig in stand te houden dat het
- een volwaardig rijksmonument blijft,
- aantrekkelijk blijft voor potentiële gebruikers/huurders,
- en daardoor op een goede en rendabele wijze geëxploiteerd kan worden.
Het is een belangrijk Rijksmonument in de oude beschermde dorpskern van Urmond.
De Urmondse Monumenten Stichting besloot een tijd geleden tot een onderhoudsrestauratie.

Uitvoering

De onderhoudsrestauratie is in de laatste maanden van 2017 afgerond. Scheuren en loszittend stucwerk zijn hersteld. De sanitaire voorzieningen zijn vernieuwd. Voegwerk is regenwerend gemaakt. Verzande en uitgevallen voegwerk is hersteld. Het uurwerk/klokken, wijzerplaten en wijzerverdeelwerken zijn gereviseerd. Constructief herstel van de kapconstructie heeft plaatsgevonden. Op meerdere plekken is verfwerk toegepast.

Financiering restauratie

De restauratie van de Terpkerk is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van
- Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap),
- de Provincie Limburg
- eigen bijdrage van de Urmondse Monumenten Stichting (UMS)


Afbeeldingen